การจ้างงานในพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ

กระทรวงแรงงานมีแผนจะเพิ่มระบบให้คำปรึกษาและคำปรึกษาแก่ บริษัทที่จ้างแรงงานต่างด้าวที่มาญี่ปุ่นในฐานะที่อยู่อาศัยใหม่ที่คาดว่าจะได้รับการแนะนำในปีงบประมาณถัดไป สาระสำคัญของแผนงานด้านสุขภาพแรงงานและสวัสดิการคือการประจำอยู่ที่ประมาณ 170 คน ที่ปรึกษาที่จะไปเยี่ยมชม บริษัท และที่ปรึกษาด้านการจ้างงานในพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ

กระทรวงนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ บริษัทต่างๆในการเตรียมตัวรับแรงงานเหล่านี้และทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานสะดวกสบายขึ้นสถานะที่อยู่อาศัยใหม่จะเป็นงานในภาคอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนแรงงานเช่นเกษตรกรรมการก่อสร้างและการพยาบาล คนงานจะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในญี่ปุ่นได้นานถึงห้าปีหากมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับหนึ่ง รัฐบาลมีแผนจะสร้างสถานะที่อยู่อาศัยใหม่ในเดือนเมษายนปีพ. ศ. 2562 และกำลังพิจารณาถึงประเภทงานเฉพาะที่จะได้รับการคุ้มครอง